Sammanfattning av Skånes prioriterade jämställdhetsmål

Mål för hur jämställdhetsarbetet ska bedrivas i Skåne

 • Fler har kompetens om hur jämställdhet och genusperspektiv kan bidra till den regional utveckling
 • Tydlig målstyrning och ett systematiskt uppföljningsarbete utifrån länets jämställdhetspolitiska målsättningar
 • Samverkan för att uppnå Ett jämställt Skåne genom ett aktivt ägarskap, stabila strukturer och nätverk av myndigheter, lärosäten, kommuner, organisationer, företag och idéburen sektor

1.    En jämn fördelning av makt och inflytande

 • Öka kvinnor och mäns, flickor och pojkars och transpersoners tillit och delaktighet i demokratin
 • Uppnå jämställd representation i politiskt tillsatta styrelser och ledningar i Skåne
 • Uppnå jämställd representation i styrelser och ledningar i Skåne

2.    Ekonomisk jämställdhet

 • Bättre matchning på arbetsmarknaden i Skåne
 • Minska ofrivilligt deltidsarbete i Skåne
 • Minska lönegapet och således pensionsgapet mellan kvinnor och män i Skåne
 • Öka jämställdheten i Skåne rörande företagande, innovation och landsbygdsutveckling

3.    Jämställd utbildning

 • Minska könssegregeringen inom utbildningsväsendet
 • Universitet/högskolor, skolor och förskolor arbetar i högre utsträckning med att jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet
 • Fler pågående arbeten kopplade till likabehandlingsarbetet på förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och universitet/högskolor med ett intersektionellt perspektiv
 • Öka andelen behöriga till gymnasieskola och universitet/högskola i Skåne

4.    Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

 • Öka mäns uttag av föräldraledigheten Skåne
 • Öka mäns deltagande i föräldrastödjande information och insatser i Skåne

5.    Jämställd hälsa

 • Bättre fysisk och psykisk arbetsmiljö och färre sjukskrivningar på arbetsplatser i Skåne
 • Minska den psykiska ohälsan i Skåne bland flickor, pojkar, kvinnor, män och transpersoner
 • En mer jämställd hälso- och sjukvård i Skåne
 • Ett stärkt arbete för att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter i Skåne

6.    Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

 • Vidareutveckla ett verkningsfullt förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor i Skåne
 • Säkerställa rutiner för tidigt upptäckt av våldsutsatthet
 • Förbättra tillgången till stödinsatser i Skåne för våldsutsatta, barn som lever med våld och våldsutövare.
 • Effektivare brottsbekämpning i Skåne
 • Stärka kunskaps- och metodutvecklingen i Skåne