Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Sensus studieförbund Skåne-Blekinge

Vi välkomnar Sensus Skåne-Blekinge till Ett Jämställt Skåne med följande bidrag:

Sensus är ett studieförbund och vi arbetar med bildning och kultur. Allt vi gör är folkbildning och folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhållningssätt. Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. Genom möten förstår människor sig själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld.

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter. I samverkan med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser som verkar för en helhetssyn omkring en långsiktig och bärkraftig hållbarhet, vilket inkluderar jämställdhet.

Kontaktperson för arbetet: Viktoria Wågert

E-post: viktoria.wagert@sensus.se

sensus

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Bromölla Kommun

bromolla-logo (1)

Vi välkomnar Bromölla kommun till ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Varje medarbetare har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete.

Målsättningar för aktivt likabehandlingsarbete i Bromölla kommun handlar bland annat om
• Att skapa en organisation präglad av mångfald och likabehandling, vilket kommer att bidra till ökad kompetens, en effektivare organisation och en mer kreativ miljö.
• Att vid organiserandet av verksamheter såväl som vid rekrytering av medarbetare alltid ha ett likabehandlingsperspektiv.

 

Kontaktperson för arbetet: Linnéa Sjödin

E-post: linnea.sjodin@bromolla.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Lustra Utbildning AB

logogul

Vi hälsar Lustra Utbildning AB välkomna till ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi skapar och håller digitala utbildningar som hjälper våra kursdeltagare att jobba smartare. Våra ämnen är ledarskap, projektledning, bemötande och arbetsmetodik. Vi är noga med jämställdhetsperspektivet i våra utbildningar när det gäller t ex bildval, övningar, citat och att låta alla kursdeltagare komma till tals. Vi tror att jämställdhets- och mångfaldsfrågorna är centrala för att skapa en bra och innovativ arbetsmiljö, och tar just nu fram en digital utbildning om mångfald, diskriminering och bemötande. Till denna utbildning söker vi också inspiration och fakta.

Kontaktperson för arbetet: Caroline Murray Carlsson

E-post: caroline@lustra.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Nätverket Grid i Vellinge kommun

gridVi välkomnar Nätverket Grid i Vellinge med följande bidrag:
Vi driver på utvecklingen av oss som företagare och våra företag. Vi verkar för att fler kvinnor startar och utvecklar sina företag. Vi bidrar genom samverkan mellan företagare och i näringslivsarbetet i kommunen.
Vi verkar för jämställd tillväxt dvs möjligheten att bo och verka i Vellinge kommun på lika villkor.

Kontaktperson för arbetet: Martina Ludvigsson

E-post: martina.ludvigsson@portsuppliers.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Kvarnby Folkhögskola

Vi välkomnar Kvarnby Folkhögskola till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Skolan arbetar för att i alla delar erbjuda och arbeta med målet om jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet präglar både skolans undervisning och innehåll. Kursdeltagare ska kunna förvänta sig en utbildning fri från diskriminering när man deltar och väljer att söka sig till vår skola. Vårt arbetssätt är inkluderande.

 

Kontaktperson för arbetet: Boel Pettersson

E-post: info@kvarnby.fhsk.se

kvarnby

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

KRAFT OCH KUNSKAP

7 mars 2019

KRAFT OCH KUNSKAP

Ett hållbart jämställdhetsarbete kräver både kunskap och praktik. Vi har därför äran att bjuda in till konferensen Kraft och Kunskap i samband med att strategin ”Ett jämställt Skåne” fyller två år.

Utifrån vart och ett av de sex nationella jämställdhetspolitiska målen kommer konferensen behandla både aktuell forskning och hur olika myndigheter, företag, kommuner eller ideella organisationer har valt att arbeta med frågan. På konferensen kommer bland annat den internationellt kände Professorn och maskulinitetsforskaren Jeff Hearn att prata – se programmet nedan.

På konferensen kommer det också finnas bokbord från anslutna till Ett jämställt Skåne samt möjlighet till möten och mingel.

Var:                Konferensen hålls på Panora, Friisgatan 19 D i Malmö.
När:               Den 7 mars klockan 12:00-16:30, vi bjuder på lättare lunch.
Vem:              Konferensen är öppen för alla men deltagare från anslutna organisationer har företräde.
Anmälan:     Anmäl dig via denna länk senast den 21 februari.

Konferensen är kostnadsfri.

 

Program

12:00 – Mingel och lättare lunch

12:30 -13:10 – “Power, Influence, Men and Masculinities”, Jeff Hearn, Senior Professor, Örebro Universitet

13:20-14:15 – Valbara seminarier:

 • Makt och inflytande
  Forskning: ”Att kämpa mot orättvisor som inte anses finnas: om makt, motstånd och arbetsvillkor” Paula Mulinari, Malmö universitet
  Praktiskt exempel: ”Stärka kvinnors roll i yrkeslivet” Business and Professional Woman
 • Jämn fördelning av det obetalda arbetet
  Forskning: ”Det evigt kvinnliga? Det obetalda hem och omsorgsarbetet i förändring” Maria Stanfors, Lunds Universitet
  Praktiskt exempel: ”Föräldravänligt arbetsliv” Unionen Sydväst

14:15 -14:30 – KAFFE

14:30- 15:25 – Valbara seminarier:

 • Ekonomisk jämställdhet
  Forskning: ”Sorti, protest och lojalitet – offentliganställda som lämnar” Rebecca Selberg, Lunds Universitet
  Praktiskt exempel: ”Att rekrytera män till förskolan” Malmö stad
 • Jämställd utbildning
  Forskning: ”Kön/genus betyder för elevers skolsituation och prestationer” Inga Wernersson, Högskolan väst
  Praktiskt exempel: (uppdateras inom kort)

15:30-16:20 – Valbara seminarier:

 • Jämställd Hälsa
  Forskning: ”Stress och rehabkoordinering ur ett jämställdhetsperspektiv. Ny forskning på gång” Ulrika Flädjemark Malmö universitet
  Praktiskt exempel: ”Brinna utan att brinna ut ” Add Gender
 • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra
  Forskning: Genderpower and Violence” Jeff Hearn Örebro Universitet
  Praktiskt exempel: “Att arbeta med förövaren” Kriscentrum Lund

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Skåne Stadsmission

stadsmissionen

Vi välkomnar Skåne Stadsmission till Ett Jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi erbjuder hjälp och stöd till människor som befinner sig i utsatta situationer. I våra olika verksamheter möter vi kvinnor, män och HBTQ personer. Vi möter människor på deras villkor och ser mångfald som en styrka och arbetar för ett jämställt samhälle där alla är lika mycket värda.

 

Kontaktperson för arbetet: Liv Palm

E-post: liv.palm@skanestadsmission.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Polisförbundet region Syd

polisforbundet-logotypVi välkomnar Polisförbundet region Syd till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

 
Vi bidrar till ett jämställt Skåne genom att arbeta utefter vårt jämställdhets – och mångfaldspolitiska program. Det slår bland annat fast att

Jämställdhet är en förutsättning för demokratisk utveckling. En yrkesgrupp satt att ytterst upprätthålla demokratin behöver internt följa alla aspekter av demokrati. För att både kvinnor och män ska uppleva polisyrket som attraktivt krävs jämställda villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens. Jämställdhet tillhör även de mänskliga rättigheter som ska gälla i samtliga delar av vårt samhälle.

Vi önskar bidra med hur vi arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och ta del av goda exempel från andra verksamheter.

Kontaktperson för arbetet: Fredrik Brokopp

E-post: fredrik.brokopp@polisen.se