Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Vänsterpartiet Skåne

Vi välkomnar Vänsterpartiet Skåne med följande bidrag:

Så här bidrar vi till Ett jämställt Skåne: För Vänsterpartiet i Skåne är jämställdhet en fråga om makt och utrymme att forma sitt eget liv. Att ansluta oss till Ett jämställt Skåne innebär att tillsammans med andra se till att det på alla nivåer i samhället kommer tillstånd förändringar som innebär att kvinnors makt och möjligheter att forma sina egna liv stärks inom alla de områden som strategin omfattar.

I Vänsterpartiets parlamentariska arbete i Region Skåne är det centralt att fortsätta lyfta och driva på för jämställdhetsreformer i regionens verksamheter och styrning. Vi ser exempelvis allvarligt på de skillnader som finns i vård och tillgänglighet i vård som grundas i kön och menar att det behövs ett starkt jämställdhetsintegrerande arbete för att göra någonting åt denna situation. Den strukturella ojämställdheten i samhället påverkar alla delar av människors liv och regionens olika verksamheter är viktiga för att nå ökad jämställdhet.

Vi vill utveckla Skåne i en jämställd riktning på alla fronter: i kommunerna, i regionen och genom nationella förändringar. Vi arbetar för detta i våra partiföreningar, i partidistrikt och i våra parlamentariska grupper runt om i länet. Vi ser anslutningen till Ett jämställt Skåne som en naturlig del i detta arbete.

Kontaktperson för arbetet: Emma Eliasson Åström

E-post: emma.eliasson-astrom@skane.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Välja rätt? Välkommen på frukostseminarium om den könssegregerade arbetsmarknaden.

28 november på Spegeln, Stortorget Malmö.

Kom och lyssna på universitets lektor Una Tellhed som intervjuat 2600 gymnasielever om deras val och Ana-Maria Deliv från Malmö stad om män i förskolan.

Program:


Kl. 7:30 Vi bjuder på frukost.


Kl. 8:00 Una Tellhed, universitetslektor med inriktning på den könssegregerade arbetsmarknaden. Una berättar om sin forskning där 2600 gymnasieelever intervjuats om sina val och vad som påverkat deras val gällande utbildning och yrke.


Kl. 8:30 samtal mellan Una Tellhed och Ana-Maria Deliv, kvalitetschef på förskoleförvaltningen i Malmö, som är de som har högst andel män som arbetar i förskolan. Samtalsledare är Martina Skrak, jämställdhetsstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

Anmäl dig i länken nedan, först till kvarn, begränsat antal platser.

Välja Rätt – anmälningslänk

30vanligasteyrkena

Inspirerande exempel

Stress, jämställdhet och struktur – hur hänger det ihop?

Det är en av frågorna som diskuterades på årets sista nätverksträff som Ett jämställt Skåne arrangerar. Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på OFR, var på plats och pratade om stress, struktur och jämställdhet.

Erik560
Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd).

Av de som är sjukskrivna i Skåne mer än tre månader är nästan 70 % kvinnor. Kvinnodominerande arbetsplatser har fler riskfaktorer för stressrelaterad sjukdom och kvinnor är överrepresenterade när det gäller stressrelaterad sjukfrånvaro. En sjukfrånvaro som är dyr både för individen och för samhället.

Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på OFR (Offentliganställdas Förhandlingsråd), tar sin utgångspunkt i aktuell statistik och forskning och ger en ganska dyster lägesbild över hur situationen ser ut. Bland annat lyfter han fram att det finns tydliga skillnader i strukturen för kvinnodominerande och mansdominerande offentliga organisationer vilket påverkar risk- och friskfaktorer på en arbetsplats.

Trots den dystra bilden ser han att det finns förutsättningar för förändringar men att det krävs både ökade kunskaper och resurser för att det ska komma till stånd.

publik560
Cirka 40 personer var på plats för att lära sig mer om stress, struktur och jämställhet.

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

ABF Skåne

 

ladda ned (1)Vi Välkomnar ABF Skåne till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

ABF bidrar till jämställdhetsstrategin genom vårt aktiva folkbildningsarbete. Genom folkbildningen medverkar vi till att fler blir bärare av demokratin. ABF Skåne arbetar tillsammans med våra medlemsorganisationer och ABF-avdelningarna i Skåne för att motverka klassamhället och därigenom ojämlikhet och ojämställdhet. Under de kommande fyra åren ska vi arbeta än mer aktivt med jämställdhet internt, med målet att inkludera flera i våra verksamheter och styrelser. Ett exempel på hur vi gör detta är att våra cirkelledarutbildare får möjlighet till en kompetenshöjande insats i jämställdhet och normkritik. Vi påbörjar nu ett internationellt projekt tillsammans med organisationer i Sydafrika för att genom folkbildning stärka deras jämställdhetsarbete. ABF har som ambition att ge mest till de som fått minst. Detta kräver att vi aktivt analyserar och utvecklar vår verksamhet för att nå grupper som annars står långt ifrån makt och möjligheter.

Kontaktperson för arbetet: Åse Webeklint

E-post: ase.webeklint@abf.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Outside Comfortzone

Vi välkomnar Outsidecomfortzone.se med följandebidrag:

Genom att träna människors interna resurser såsom; mental styrka, social kompetens och emotionell intelligens stärker vi individers självkänsla och därmed underlättas inkluderande arbetssätt där alla kan vara olika med samma värde. När vi har stärkt självkänsla på arbetsplatser behöver vi inte känna avundsjuka eller rädsla gentemot främmande

Kontaktperson för arbetet: Christina Wallin

E-post: christina.wallin@koanuka.com

.

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Workshape.se

Vi välkomnar Workshape.se till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi vill vara med för ett jämställt Skåne på det sättet att vi vill erbjuda alla möjligheten till en hälsosammare vardag genom coaching för kost och trängning. Och det gäller för alla åldrar, kön och bakgrund. Och alla ska kunna ha råd till en bättre hälsa oavsett var du än befinner dig. Ända kravet vi ställer är att man skall kunna hålla en kontakt digitalt

Kontaktperson för arbetet: Christoffer Nolet

E-post: kontakt@workshape.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Unionen Sydväst

ladda ned

Vi Välkomnar Unionen Sydväst till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi arbetar aktivt i alla led för att bidra till ett mera jämställt arbetsliv. Konkret genomsyrar jämställdhetsperspektivet både samverkan och våra förhandlingar. Vi utbildar våra förtroendevalda och vi anordnar inspirerande och lärande föreläsningar för våra medlemmar. Vi deltar också i manifestationer som Pride.

Kontaktperson för arbetet: Ingrid Sjunnesson

epost: ingrid.sjunnesson@unionen.se

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

ABF Malmö/Burlöv/Lomma

26730934_1761046780626250_7592456544276074453_n

Vi välkomnar ABF Malmö/Burlöv/Lomma till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi bidrar till jämställdhet genom folkbildning. Studiecirkeln, vars pedagogik utgår från allas aktiva deltagande och jämställdhet, och den övriga folkbildningsverksamheten har gett människor möjlighet att påverka sin livssituation och samhället i stort. ABF vill utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är allt jämt en av grundtankarna inom organisationen. ABF stöttar medlemsorganisationer som bedriver aktivt jämställdhetsarbete, vi har en egen jämställdhetspolicy och har varit medarrangörer i arrangemang som feministisk festival, internationella kvinnodagen, regnbågsveckan med mera.

Inspirerande exempel

Inspireras av Malmö Universitets jämställdhetsarbete!

disputeradelärare

nyanställda proffessorer

I Strategin för ett jämställt Skåne finns prioriterade mål om att utbildningsinstitutionerna i högre grad ska jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet och könssegregeringen inom utbildningsväsendet ska minska. Alla statliga lärosäten har dessutom fått ett regeringsuppdrag kring jämställdhet och lyfter särskilt fram ojämställda karriärvägar i akademin.

Flera studier visar att kvinnor har svårare att avancera till de högsta positionerna inom högskola och universitet. Andelen kvinnor som forskar och undervisar har totalt sett ökat över tid men av professorer, som är det högsta steget i forskar- och lärarkarriären, är endast 26 % kvinnor. Dessutom tar karriärutvecklingen generellt sett längre tid för kvinnor än för män.

Malmö Universitet är anslutna till Ett jämställt Skåne. De arbetar bland annat för att få jämställda akademiska karriärvägar. Deras arbete innebär bland annat att de har:

  • Kompetenshöjande dialoger har genomförts för anställnings­nämnder och prefekter i hur man kan arbeta för att främja jämställdhet vid rekrytering och vid befordran. Arbetet har bland annat lett till att flera fakulteter har arbetat för att säkerställa att sakkunniga är både män och kvinnor och att de har kunskap om hur kön och makt görs i akademin.

 

  • Metod­stöd har tagits fram för att säkerställa att arbetsgrupper organiseras så att de blir jämställdhetsintegrerade i genomförandet av sina uppdrag. Detta arbete har bland annat lett till att flera fakulteter sett över sina rutiner för hur deltagare utses till oli­ka uppdrag samt hur arbete fördelas mellan kvinnor och män.

 

  • Processen planera, budgetera och följa upp verksamhet med tillhörande kompetensförsörjningsplan har jämställdhetsin­tegrerats. Ekonomer och HR-specialister har utbildats i hur deras konsultativa roller kan bidra till ökad jämställdhet i verksamheten. Prefekter har haft kunskapshöjande dialoger om hur de skapar likvärdiga förutsättningar att meritera i akademin.

 

  • Ett arbete har påbörjats för att ta fram nyckeltal för att hur fördelning ser ut mellan kvinnor och män utifrån uppdrag och resursfördelning.

Läs mer om Malmö Universitets arbete på:

https://www.mah.se/Om-Malmo-universitet/fakta-statistik/Arsredovisning/

 

 

 

Inspirerande exempel, Kunskapsunderlag

Våldsam Kärlek

RFSU Malmö ska under hösten och våren träffa 2000 gymnasieungdomar för att diskutera sex, relationer, maskulinitet och ömsesidighet. Johanna Selander är projektledare för projektet som fått namnet Våldsam kärlek.

Vi ska träffa elever i årskurs ett på gymnasieskolor i Lund. Vi kommer köra igång nu i höst och ha pass med klasserna två gånger och diskutera utifrån RFSU:s material ”Vill du?” om sex, ömsesidighet och kommunikation, berättar Johanna.

Projektet är en del av det förebyggande arbetet mot sexuellt våld. Folkhälsomyndighetens studie UngKAB15 visar att mer än fyra av tio unga mellan 16–29 år har varit med om sexuella handlingar mot sin vilja. En högre andel tjejer och personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön har varit utsatta för övergrepp jämfört med killar. RFSU menar att i det våldsförebyggande arbetet är det viktigt att kritiskt granska normer kring maskulinitet. Siffror från Brå (2014) visar att av alla lagförda sexualbrott är 98 procent av gärningspersonerna män. Skåne är ett av de län där en större andel av befolkningen varit utsatta för våld än i riket i stort (Brå 2015).

Vi vill främja ömsesidigt, lyfta både positiva och negativa teman kopplade till sexualitet och förebygga sexuellt våld. Våra workshops utgår från konkreta situationer och hjälper unga att träna på att uttrycka vad de själva vill och inte samt förstå andras signaler. Det finns bland unga ett uttryckt behov av samtal om ömsesidighet, sex och relationer och vi skapar det här samtalen. Vi träffar eleverna vid två tillfällen och erfarna utbildade vuxna är med och stöttar samtalet. Vi har med både kunskapsdelar, reflektions- och diskussionsdelar utifrån ömsesidighet.

Internationell och nationell forskning kring våld i ungas nära relationer lyfter olika orsaker/riskfaktorer för våld på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. En riskfaktor som både internationell forskning och studier gjorda i Sverige visar är kopplingen mellan attityder kring jämställdhet, maskulinitet och femininet och våldsutövande. Enligt en studie gjord av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (2013) är risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling 3,2 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden kring jämställdhet, maskulinitet och femininitet jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden.

Internaliserad homofobi, homofobisk diskriminering och stigmatisering ökar risken för att uppleva eller utöva någon typ av våld i en samkönad relation.

Vi vill att vår utbildning ger unga mer kunskap och att de fått utrymme att tänka och reflektera. Det blir också ett förebyggande arbete mot sexuellt våld. Vi hoppas de unga ska finna utbildningen givande och intressant. Det är svårt att mäta de långsiktiga effekterna. Men vi vet att vi nu skapar bättre förutsättningar för att unga ska kunna ha ömsesidiga relationer, avslutar Johanna.

länk till RFSUs material vill du? : www.rfsu.se/villdu

mål 5