Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Zontaklubb Malmö 1

Vi välkomnar Zonta klubb Malmö med följande bidrag

Zontaklubb Malmö 1 ingår i Zonta International, som är en ledande global organisation som arbetar för att främja kvinnors rättigheter, genom stödjande insatser och påverkansarbete. Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden. www.zonta.sewww.zonta.org


Malmö-klubben arbetar även med lokala projekt, såsom stöd till Stadsmissionens kvinnoboende

Kontaktperson för arbetet: Birgitta Lilja

E-post:kb.lilja@telia.com

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Studiefrämjandet Skåne Blekinge

Vi Välkomnar studiefrämjandet Skåne Blekinge med följande bidrag:

Ett samhälle präglat av jämställdhet och jämlikhet är en förutsättning för att uppfylla de mänskliga rättigheterna kring allas lika värde. Studiefrämjandet arbetar med så väl jämställdhet som jämlikhet inom alla våra ämnen. Studiefrämjandet är det studieförbund i Sverige som har störst musikverksamhet. För oss är det självklart att arbeta aktivt för jämställdhet – både på och bakom musikscenen. Därför har vi, sedan många år tillbaka, en strategisk plan för att öka jämställdheten i musiken. Det är en strategi som vi ser fungerar, även om vi fortfarande tycker att det går för långsamt.


Vi har även riktade insatser inom andra områden: såsom vårt arbete med ”FATTA – samtycke” och ”Allt vi inte pratar om” som syftar till att få fler män att prata om allt som män normalt sett inte pratar om. Detta är bara några exempel på vårt breda arbete med jämställdhet inom Studiefrämjandet.

Kontaktperson för arbetet: Olivia Malmqvist

E-post: olivia.malmqvist@studieframjandet.se
Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Simrishamns kommun

Vi välkomnar Simrishamns kommun till Ett jämställt Skåne med följande bidrag;

Simrishamns kommun bidrar till Ett Jämställt Skåne genom att inom samtliga förvaltningar främja jämställdhet, detta i kontakt med våra invånare, brukare och medarbetare. Samtliga förvaltningar arbetar aktivt, tillsammans med HR-enheten, med Heltidsresan/heltidsarbete som norm. Ett pågående arbete som syftar till att öka mängden heltidsarbete bland medarbetarna.
Kommunen har även pågående arbete mot våld i nära relationer och under 2021 kommer alla Simrishamns kommuns politiker och förvaltningschefer genomgå en HBTQI utbildning.

Kontaktperson för arbetet: Anna Olsson

E-post:anna.t.olsson@simrishamn.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Lunds ZontaklubbVi Välkomnar Lunds Zontaklubb till Ett jämställt Skåne med följande bidrag;


Lunds Zontaklubb är en lokalförening till Zonta International. Det är en organisation som finns över hela världen och som är rådgivande till FN. Zonta driver många projekt runt om i världen för kvinnor och flickors rättigheter, bland annat utbildning och konkret arbete för att minska antalet barnäktenskap. Lunds Zontaklubb är en del av detta. Vi arbetar för jämställdhet och mot våld mot kvinnor. I Lund bedriver vi olika lokala projekt för att hjälpa kvinnor i utsatthet i Lund och belysa deras situation.

Kontaktperson för arbetet: Ingrid Henrikz

E-post:ingridhenrikz@bredband.net


Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Funnys Äventyr i Malmö

Vi Välkomnar Funnys Äventyr till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:
Vår värdegrund utgår ifrån att alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet. Alla, oavsett förutsättningar, ska respekteras och behandlas likvärdigt.

Vi ska spegla stadsdelen och staden vi befinner oss i, både i verksamheten och personalen.

För oss är det viktigt att Funnys Äventyr välkomnar alla och självklart behandlar alla lika. Våra medarbetare kommer från olika kulturer, och talar flera olika språk, det en viktig del av att skapa en inkluderande miljö.

Funnys Äventyr har ett avtal med Malmö stad som innehåller bland annat att:
– Vi ska ta emot förskoleklasser och lågstadieklasser under skoltid.
– Ta emot praktikanter med olika bakgrund och nationalitet.

Kontaktperson för arbetet: Hans-Peter Öhman

E-post:hans-peter.ohman@funnysaventyr.se


Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Akillesjouren Nordöstra Skåne

Vi välkomnar Akillesjouren Nordöstra Skåne Hässleholm/Kristianstad till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi stödjer våldsutsatta män, pojkar och barn. Vår lokala förening bedriver stödjande samtal, vägledning och en länk till olika myndigheter som socialtjänst, polis etc. Medarbetare i jouren har mycket god kunskap och är utbildade/yrkesverksamma som Socialpedagoger, skötare och behandlingspedagog. Även kompetens inom MI, ART, familjeutredningar och annan behandling. Mvh Pascal Akillesjouren Nordöstra Skåne

Kontaktperson för arbetet: Pascal Hartorp

E-post:pascal@akillesjouren-ns.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

KFUK-KFUM Syd

Vi välkomnar KFUK-KFUM till Ett jämställt Skåne med följande bidrag

Vi bidrar till ett jämställt Skåne genom att erbjuda en mängd olika fritidsaktiviteter för flickor och pojkar runt om i Skåne. Våra lokalföreningar erbjuder allt från dans, teater, scouting, olika idrotter och annat roligt. Varje år sammanställer vi fördelningen av medlemmar baserat på kön, för att uppmärksamma hur jämställd organisationen är. Inom KFUM har vi dessutom valt ut jämställdhet som ett av våra prio-områden att fokusera ytterligare på.
YWCA/KFUK är världens äldsta och största kvinnorörelse. KFUM fokuserar alltid på att skapa, sprida och använda metoder för att prata om och belysa frågor kring jämställdhet i föreningslivet och i samhället. Vi arbetar extra med de målen i Agenda 2030 som är kopplade till KFUMs fokusområden och What We want, dvs mål 5 Jämställdhet och mål 10 Minskad ojämlikhet.

Kontaktperson för arbetet: Vesna Sinobad

E-post:vesna@kfummalmo.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Skådebanan Södra regionen

skadebanan

Vi välkomnar Skådebanan Södra regionen till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:
Vi arbetar för att alla ska ha möjlighet att delta på kulturaktiviteter (då vi är en kulturförening).
Vi arbetar också för att anställda hos oss ska t ex kunna ta ut föräldraledigt i samma utsträckning oavsett kön.
Vi arbetar också för att anpassa mötestider ska passa alla både för personal och styrelse.

Kontaktperson för arbetet: mikaelskadebanan

E-post: mikael@skadebanan.se