VÅGA!-Tillsammans

Vi välkomnar VÅGA!-Tillsammans som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

VÅGA!-Tillsammans arbetar för ett jämställt uteliv där alla är välkommna och kan ha roligt utan att oroa sig för sexuella trakasserier och övergrepp. VÅGA! strävar efter att hjälpa klubbar, festivaler och andra arrangörer med hjälp av en certifieringsprocess där vi utbildar personalen samt erbjuder manual och verktyg för hur man förhindrar och hanterar sexuella trakasserier & övergrepp.
Kontaktpersoner för arbetet: Christian Boysen & Johanna Engström

E-post: kontakt@xn--vga-ula.nu

Eslövs kommun

Vi välkomnar Eslövs kommun som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Eslöv – Skånes bästa kommun att bo och verka i 2025. Detta blir verklighet med vårt levande och målinriktade jämställdhetsarbete. Genom samverkan ökar vi vår kunskap, delar med oss av erfarenheter och jämställdheten kan öka – i hela Skåne.

Kontaktperson för arbetet: Erika Hjelm

E-post: erika.hjelm@eslov.se

Läs mer om Eslövs kommun

Så här många har anslutit sig hittills

Hittills har följande 34 organisationer anslutit sig till Ett jämställt Skåne:

Bjuvs kommun

Eslövs kommun

Hässleholms kommun

Landskrona stad

Malmö stad

Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad

Skurups kommun

Svedala kommun

Trelleborgs kommun

Ystad kommun

 

Arbetsförmedlingen Marknadsområde Skåne

Socialdemokraterna i Skåne

Palmer Psykoterapi och Utbildning

Förändringens nycklar AB

Reimer Coach & Consult AB

 

Högskolan Kristianstad

Lunds universitet

Malmö högskola

 

VÅGA!-Tillsammans

RFSU Malmö

Boost by FC Rosengård

ATIM Kvinno- och ungdomsjour

Business Performance Europe AB

Familjefridsjouren i Höganäs

FreeZone

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojour Sydöstra Skåne

Frida kvinnojour

MyEsteeme

Noomi, Hela Människan i Malmö

NÄTVERKET – Idéburen sektor Skåne

RFSL Rådgivningen Skåne

Tjejjouren Lotus

WIFT Sverige (Women in Film & Television)

Winnet Skåne

RFSU Malmö

Vi välkomnar RFSU Malmö som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

RFSUs arbete utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer. RFSU har till syfte att möjliggöra engagemang, öka kunskap, bilda opinion, påverka politiker och beslutsfattare samt utkräva ansvar inom frågor som rör sexualitet, på både lokal och nationell nivå i Sverige, men även internationellt.

RFSU har ett frihetsperspektiv och ett rättighetsperspektiv på sexualiteten som utgår från allas frihet att vara, frihet att välja och frihet att njuta. För RFSU är alla människors lika värde en självklarhet. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är grundläggande mänskliga rättigheter fastställda i internationella överenskommelser. RFSU är en del av den globala rörelsen för SRHR. Feministiska och intersektionella perspektiv utgör en särskilt viktig grund i RFSU:s arbete. Makt är i regel ojämlikt fördelad mellan könen. Det innebär att män har en oproportionerligt stor del av makten över sexualitet och reproduktion. Flera starka normer kring genus är också kopplade till sexualitet och gör att sexualiteten i sig används för att befästa rådande maktordning. Centralt i detta arbete är även att utmana och förändra bilden av maskulinitet och rådande mansroller, och att ifrågasätta uppdelningen av mänskligheten i två separata kön, med helt olika egenskaper, roller och uppgifter i samhället. Ojämlikheten mellan könen är inte den enda maktordningen som måste brytas för att allas frihet att vara, välja och njuta ska kunna realiseras.

Kontaktperson för arbetet: Emma Skarpås

E-post: emma.skarpas@rfsu.se

Läs mer om RFSU Malmö

Reimer Coach & Consult AB

Vi välkomnar Reimer Coach & Consult AB som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi skapar medvetande om allas lika värde genom att ge lika lön för samma arbete, både för kvinnor och män, på vår arbetsplats.

Kontaktperson för arbetet: Anneli Reimer

E-post: anneli@reimer-coaching.se

Läs mer om Reimer Coach & Consult AB

Förändringens nycklar AB

Vi välkomnar Förändringens nycklar AB som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi utvecklar programmet Förändringens nycklar kvinna i Skåne som är ett målgruppsanpassat program för nyanlända arabisktalande kvinnor på väg in på arbetsmarknaden.

Kontaktperson för arbetet: Annika Weman Widegård

E-post: annika@keysofchange.net

 

Bjuvs kommun

Vi välkomnar Bjuvs kommun som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

I Bjuvs kommun arbetar vi med jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Här har vi en levande vision där jämlikhet i olikhet är ett av fyra visionsmål. Vi arbetar för ett brett deltagande på lika villkor genom aktiviteter och mötesplatser som engagerar många olika människor. Här har alla, oavsett vem du är, jämlika förutsättningar för framtiden.

Kommunens chefer arbetar efter en tydlig arbetsgivarpolicy för ökad inkludering och mångfald. Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och likabehandlande. Våra medarbetares olikheter är en tillgång och olika perspektiv berikar och gynnar kommunen som helhet. Olikheter ger oss bättre förutsättningar att möte våra medborgares behov. Under hösten 2017 deltog alla chefer i en fortbildning och workshop kring jämlikhet, normer och mångfald för en inkluderande arbetsplats.

I samarbete med Kommunförbundet Skåne drivs inom barn- och utbildningsförvaltningen ett aktivt arbete med normkritisk verksamhetsutveckling för alla barn och ungas lika rättigheter och möjligheter.

Kontaktperson för arbetet: Frida Jönsson 

E-post: frida.jonsson@bjuv.se

Läs mer om Bjuvs kommun

 

Boost by FC Rosengård

Vi välkomnar Boost by FC Rosengård som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

I vårt arbete med att hjälpa unga Skåningar i Malmö med omnejd att hitta arbete eller utbildning, jobbar vi aktivt med att utmana normer om vad kvinnor och män kan och bör arbeta med. Vi arbetar dessutom med att belysa vad som påverkar möjligheten till ekonomisk självständighet livet ut och god hälsa, genom att tillsammans med ungdomar i projektet diskutera ojämn fördelning av betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete mellan kvinnor och män. Syftet med detta är att ge de unga kunskap och således bättre förutsättningar att kunna göra informerade beslut den dag de eventuellt bildar familj. Vi arbetar också aktivt med att kunna hjälpa och stötta unga som utsätts för hedersförtryck och/eller våld.

Kontaktperson för arbetet: Nima Mäki

E-post: nima.maki@boostbyfcr.se

 

 

Socialdemokraterna i Skåne

Vi välkomnar Socialdemokraterna i Skåne som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Socialdemokratin har jämställdhet som ett viktigt begrepp i de grundläggande värderingarna. Jämlikhet som är ett av tre bärande begrepp förutsätter jämställdhet. Socialdemokratin har genomfört viktiga reformer för jämställdheten och de mer framträdande är föräldraförsäkring och förskolan. De viktigaste frågorna som vårt parti idag arbetar med är att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden, jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt och inte i projekt för en begränsad tid, vare sig nationellt eller på den enskilda skolan, genusperspektiv ska ha genomslag i forskning och utveckling och, om situationen inte snabbt förbättras, lagstifta om jämställda bolagsstyrelser samt att alla som vill gå upp i arbetstid ska få möjlighet att göra det.

Kontaktperson för arbetet: Stefan Pettersson

E-post: stefan.pettersson@socialdemokraterna.se