Kunskapsunderlag

20 år med den svenska sexköpslagen: Lagstiftning och riktat arbete ger resultat

IMG_1609 (2)

Sexköparen finns bland alla samhällsklasser

 • Enligt Folkhälsomyndighetens stora undersökning Sexuell och reproduktiv hälsa ochcitatsexköp rättigheter i Sverige har var tionde svensk man köpt sex, medan det är väldigt få kvinnor som gjort det. [ii]
 • 80 procent av de som gett ersättning för sex har gjort det utomlands.
 • Sexköparna finns inom alla samhällsklasser och över ett brett åldersspann.
 • Under vecka 42 i år hade polisen en insatsvecka i Malmö och grep 21 män för sexköp, det riktade arbetet gav enligt polisen resultat. Tidigare har det gripits i snitt 27 sexköpare per år.[iii]
 • SVT och andra organisationer har granskat sexhandeln och sett att sexköp förekommer bland annat på thaimassagestudier, i lägenhetsbordeller mm. Enligt polisen är tre av fyra av de kvinnor och flickor som utnyttjas i sexhandeln från fattiga länder.[iv]

 

Goda effekter av sexköpslagen

Den svenska sexköpslagen blir 20 år i år. Enligt Brottsförebyggande rådet[v] och regeringens utvärdering[vi] har den svenska sexköpslagen haft flera viktiga effekter bland annat:

 • Antalet människor som utnyttjades i gatuprostitution halverades under lagens första tio år. Prostitutionen på nätet har ökat parallellt med ökade användningen av internet i allmänhet de senaste 20 åren. Kartläggningar tyder dock på att antalet individer i prostitution inte har ökat utan endast tillgängligheten.
 • Den märkbara ökningen av prostitution i Danmark och Norge hade ingen motsvarighet i Sverige och det beror troligtvis på kriminaliseringen av sexköp.
 • Lagen har haft en normerande effekt och påverkar presumtiva köpare. Kriminaliseringen av sexköp försvårar för etableringen av organiserad brottslighet.
 • Utredningen konstaterar att resurserna till de rättsvårdande myndigheterna var avgörande för hur effektivt arbetet mot prostitution och människohandel kan bedrivas.

Frivillig prostitution en myt

 • Enligt professor Sven-Axel Månsson som forskat om prostitution sedan 1970-talet är vägen in i prostitution en process och ett resultat av flera samverkande omständigheter och erfarenheter, däribland sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel, skulder och dåliga försörjningsmöjligheter och en i övrigt kaotisk livssituation med rymningar och hemlöshet.[vii]
 • Europaparlamentets rapportör José Mendes Bota skrev i sin rapport från mars 2014 att frivillig prostitution är en myt. För det stora flertalet är prostitution en konsekvens av antingen fattigdom eller våld.

Rätt till stöd

 • Socialtjänstlagen har ansvar för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.[viii] Till alla kommuner i Sverige finns det en regionkoordinator knuten, denna ska bistå myndigheter med stöd vid människohandelsärenden. Regionkoordinators uppdrag styrs av Jämställdhetsmyndigheten som ansvarar för det nationella arbetet mot människohandel. För att komma i kontakt med regionkoordinatorn som är knuten till din kommun gå in på https://www.nmtsverige.se/om-oss/regionkoordinatorer
 • Evonhuset vänder sig till dig som har erfarenhet av att köpa eller få ersättning för sex, skadar dig med sex eller upplever ett tvångsmässigt sexuellt beteende. De riktarsig även till dig som utsätts för människohandel för samtliga ändamål. Evonhuset är en HBTQ-certifierad verksamhet. Telefonnummer: 020-354040.         För mer information www.malmo.se/evonhuset
 • Civilsamhället har också flera organisationer som arbetar mot prostitution. bland annat Frälsningsarmén och Noomi som ger stöd till prostituerade. http://www.noomimalmo.se/
 • Vill du ge kvalitetssäkrad information om prostitution och mänskohandel på ett annat språk än svenska så kan du ta hjälp av www.infogeneratorn.se

 

Läs mer:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/maj/sexuella-trakasserier-och-overgrepp-utbrett-i-befolkningen/

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2011-11-30-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal.html

https://www.regeringen.se/49bb8a/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-en-utvardering-1999-2008-sou-201049

https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/kartlaggning-av-prostitution-och-manniskohandel-for-sexuella-andamal

https://www.kunskapsguiden.se/vald/Teman/vald-i-nara-relationer/Sidor/Socialtjänstens-ansvar.aspx

https://www.nmtsverige.se/om-oss/regionkoordinatorer

Klicka för att komma åt handlingsplan_prostitution-manniskohandel_aug-2018.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/tjanster/publikationer/2016/manual-vid-misstanke-om-manniskohandel—skydd-och-stod-till-manniskohandelsoffer.html

 

noter

[i] https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/den-svenska-sexkopslagen-har-varit-framgangsrik/

[ii] https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2019/maj/sexuella-trakasserier-och-overgrepp-utbrett-i-befolkningen/

https://www.goteborgdirekt.se/nyheter/ny-undersokning-1-av-10-man-har-kopt-sex/repseB!wksjccfDrkC9ZgiPFTB5rQ/

[iii] https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/GGX30Q/21-misstankta-for-sexkop–efter-polisinsats-i-malmo

https://www.sydsvenskan.se/2019-10-30/polisen-ska-bli-battre-pa-att-avsloja-dold-sexhandel-21?redirected=1

[iv] https://www.lokaltidningen.se/nyheter/2019-09-06/-Misstänker-prostitution-på-flera-thaimassageställen-i-staden-5711758.html

[v] https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2008-12-12-sexuell-manniskohandel.html

https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2008-12-12-sexuell-manniskohandel.html

[vi] https://www.regeringen.se/49bb8a/contentassets/2ff955c847ed4278918f111ccca880dd/forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-en-utvardering-1999-2008-sou-201049

Klicka för att komma åt handlingsplan_prostitution-manniskohandel_aug-2018.pdf

[vii] https://www.hd.se/2016-11-28/att-forsvara-prostitution-ar-lika-med-att-pa-ett-otidsenligt-satt-varna-om-manliga-sexuella-privilegier

[viii] https://www.kunskapsguiden.se/vald/Teman/vald-i-nara-relationer/Sidor/Socialtjänstens-ansvar.aspx

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Nätverket Grid i Vellinge kommun

gridVi välkomnar Nätverket Grid i Vellinge med följande bidrag:
Vi driver på utvecklingen av oss som företagare och våra företag. Vi verkar för att fler kvinnor startar och utvecklar sina företag. Vi bidrar genom samverkan mellan företagare och i näringslivsarbetet i kommunen.
Vi verkar för jämställd tillväxt dvs möjligheten att bo och verka i Vellinge kommun på lika villkor.

Kontaktperson för arbetet: Martina Ludvigsson

E-post: martina.ludvigsson@portsuppliers.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Add Gender Syd

Logotyp-Add-Gender-utan-tagline_120px

 

Vi välkomnar Add Gender Syd till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:
Eftersom att framtiden är jämställd så arbetar Add Gender med att hjälpa organisationer att hitta vägen dit. Vi är normingenjörer som utbildar, granskar och rådger verksamheter som vill bli jämställda och inkluderande.

 

Kontaktperson för arbetet: Sanna Lilie

E-post: sanna.lilie@addgender.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

BPW- Business Professional Women

NeuesBPW-logo-word-2

Vi välkomnar BPW till ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Är du yrkeskvinna och intresserad av att knyta kontakter med andra kvinnor i yrkeslivet då har du kommit rätt. Vi tillhör en världsomfattande nätverk och är representerade i alla världsdelar och 100 länder. BPW Sweden verkar på 10 orter. Vi arbetar för att stärka kvinnors roll i yrkeslivet och livslångt lärande. Det är grunden och med det följer frågor som rör jämställdhet, hälsa och livskvalitet mm. Möjligheter till många nya möten med intressanta kvinnor.

Kontaktperson för arbetet: Åsa Krug

E-post: asa.krug@tillvaxtmalmo.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Helsingborgs stad

Vi välkomnar Helsingborgs stad som en del av ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Ett jämställt Skåne ligger i linje med Helsingborgs stads pågående arbete för jämställdhet och lika möjligheter. I Helsingborgs stad pågår jämställdhetsarbete på olika sätt och inom olika förvaltningar. År 2013 undertecknade staden den europeiska CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Helsingborgs stads Livskvalitetsprogram, som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar inom folkhälsa och miljöfrågor, inkluderar jämställdhet som en tydlig viljeinriktning. 2017 antogs Plan för lika möjligheter av kommunfullmäktige. Planen utgår från Livskvalitetsprogrammet och innehåller åtgärder för att motverka diskriminering utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Kontaktpersoner: Mia Norberg Nguyen och Elin Turesson mia.norbergnguyen@helsingborg.se
elin.turesson@helsingborg.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Kulturens Bildningsverksamhet – Region syd

Vi välkomnar Kulturens Bildningsverksverksamhet Region Syd som en del av ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi har sedan starten 2010 jobbat för jämlikhet inom kulturen. Vår regionstyrelse har en jämställd representation med 50/50. Vi jobbar mycket genom vår musikverksamhet Evelyn för att få det jämlikt inom pop-musik och andra akter inom våra 19 medlemsorganisationer.

 

Kontaktperson: ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

 

kulturens

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Ibn Rushd – distrikt södra

Vi välkomnar Föreningen Ibn Rushd distrik södra som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

– Bedriver utbildningar till våra föreningar där jämställdhet är en prioriterad fråga.
– Involverar jämställdhet i våra cirkelledarutbildningar
– Organisationen har handlingsplan om jämställdhet
– Organisationen jobbar med att utjämna könsfördelningen på arbetsplatsen

Kontakperson:  Ala Eddin Al Qut

E-post: alaeddin@ibnrushd.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Malmö Kvinnojour

Vi välkomnar Föreningen Malmö kvinnojour som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:
Malmö Kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening grundad 1980. Föreningen strävar efter ett jämställt samhälle fritt från våld och vänder sig till alla kvinnor* och deras barn. Malmö Kvinnojour erbjuder stöd och skydd till våldsutsatta. Jouren fungerar som en stödinsats för anhöriga, vänner, bekanta och myndighetspersoner. Jouren har tre verksamhetsområden: Skyddat boende, Öppenmottagning: stödlinje och samtalsmottagning samt Förebyggande och opinionsbildande arbete.

*Med begreppet kvinna avses alla som identifierar sig som kvinna oavsett könsuttryck, biologiskt eller juridiskt kön samt sexuell läggning.

Kontaktperson: Jeanette

E-post: info@malmokvinnojour.se

Inspirerande exempel

Östra Göinge – kartlägger för jämställdhet!

till lansstyrelsen_ogk_logga

 

I Juni anslöt sig Östra Göinge  till strategin Ett jämställt Skåne. Arbetet är i full gång och de jobbar nu efter en beslutad inriktning för en jämställdhetsintegrerad kommun 2025.

I Östra Göinge har det satsats på utbildning och kunskapsinhämtning om jämställdhet. De har också gjort en första nulägesanalys inom vissa områden för att se hur det ser ut med jämställdheten i kommunen. Ansvariga tjänstemän fick i uppdrag att ta fram uppgifter på hur resurser fördelats mellan flickor/pojkar, kvinnor/män inom ett par olika verksamheter. Fortsätt läsa