Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Nätverket Grid i Vellinge kommun

gridVi välkomnar Nätverket Grid i Vellinge med följande bidrag:
Vi driver på utvecklingen av oss som företagare och våra företag. Vi verkar för att fler kvinnor startar och utvecklar sina företag. Vi bidrar genom samverkan mellan företagare och i näringslivsarbetet i kommunen.
Vi verkar för jämställd tillväxt dvs möjligheten att bo och verka i Vellinge kommun på lika villkor.

Kontaktperson för arbetet: Martina Ludvigsson

E-post: martina.ludvigsson@portsuppliers.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Add Gender Syd

Logotyp-Add-Gender-utan-tagline_120px

 

Vi välkomnar Add Gender Syd till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:
Eftersom att framtiden är jämställd så arbetar Add Gender med att hjälpa organisationer att hitta vägen dit. Vi är normingenjörer som utbildar, granskar och rådger verksamheter som vill bli jämställda och inkluderande.

 

Kontaktperson för arbetet: Sanna Lilie

E-post: sanna.lilie@addgender.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

BPW- Business Professional Women

NeuesBPW-logo-word-2

Vi välkomnar BPW till ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Är du yrkeskvinna och intresserad av att knyta kontakter med andra kvinnor i yrkeslivet då har du kommit rätt. Vi tillhör en världsomfattande nätverk och är representerade i alla världsdelar och 100 länder. BPW Sweden verkar på 10 orter. Vi arbetar för att stärka kvinnors roll i yrkeslivet och livslångt lärande. Det är grunden och med det följer frågor som rör jämställdhet, hälsa och livskvalitet mm. Möjligheter till många nya möten med intressanta kvinnor.

Kontaktperson för arbetet: Åsa Krug

E-post: asa.krug@tillvaxtmalmo.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Helsingborgs stad

Vi välkomnar Helsingborgs stad som en del av ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Ett jämställt Skåne ligger i linje med Helsingborgs stads pågående arbete för jämställdhet och lika möjligheter. I Helsingborgs stad pågår jämställdhetsarbete på olika sätt och inom olika förvaltningar. År 2013 undertecknade staden den europeiska CEMR-deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Helsingborgs stads Livskvalitetsprogram, som pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar inom folkhälsa och miljöfrågor, inkluderar jämställdhet som en tydlig viljeinriktning. 2017 antogs Plan för lika möjligheter av kommunfullmäktige. Planen utgår från Livskvalitetsprogrammet och innehåller åtgärder för att motverka diskriminering utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder.

Kontaktperson: jessica.andersson1@helsingborg.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Kulturens Bildningsverksamhet – Region syd

Vi välkomnar Kulturens Bildningsverksverksamhet Region Syd som en del av ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi har sedan starten 2010 jobbat för jämlikhet inom kulturen. Vår regionstyrelse har en jämställd representation med 50/50. Vi jobbar mycket genom vår musikverksamhet Evelyn för att få det jämlikt inom pop-musik och andra akter inom våra 19 medlemsorganisationer.

 

Kontaktperson: ulf.kennet.lunderquist@kulturens.se

 

kulturens

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Ibn Rushd – distrikt södra

Vi välkomnar Föreningen Ibn Rushd distrik södra som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

– Bedriver utbildningar till våra föreningar där jämställdhet är en prioriterad fråga.
– Involverar jämställdhet i våra cirkelledarutbildningar
– Organisationen har handlingsplan om jämställdhet
– Organisationen jobbar med att utjämna könsfördelningen på arbetsplatsen

Kontakperson:  Ala Eddin Al Qut

E-post: alaeddin@ibnrushd.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Malmö Kvinnojour

Vi välkomnar Föreningen Malmö kvinnojour som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:
Malmö Kvinnojour är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening grundad 1980. Föreningen strävar efter ett jämställt samhälle fritt från våld och vänder sig till alla kvinnor* och deras barn. Malmö Kvinnojour erbjuder stöd och skydd till våldsutsatta. Jouren fungerar som en stödinsats för anhöriga, vänner, bekanta och myndighetspersoner. Jouren har tre verksamhetsområden: Skyddat boende, Öppenmottagning: stödlinje och samtalsmottagning samt Förebyggande och opinionsbildande arbete.

*Med begreppet kvinna avses alla som identifierar sig som kvinna oavsett könsuttryck, biologiskt eller juridiskt kön samt sexuell läggning.

Kontaktperson: Jeanette

E-post: info@malmokvinnojour.se

Inspirerande exempel

Östra Göinge – kartlägger för jämställdhet!

till lansstyrelsen_ogk_logga

 

I Juni anslöt sig Östra Göinge  till strategin Ett jämställt Skåne. Arbetet är i full gång och de jobbar nu efter en beslutad inriktning för en jämställdhetsintegrerad kommun 2025.

I Östra Göinge har det satsats på utbildning och kunskapsinhämtning om jämställdhet. De har också gjort en första nulägesanalys inom vissa områden för att se hur det ser ut med jämställdheten i kommunen. Ansvariga tjänstemän fick i uppdrag att ta fram uppgifter på hur resurser fördelats mellan flickor/pojkar, kvinnor/män inom ett par olika verksamheter. Läs mer

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojour Sydöstra Skåne

Vi välkomnar FreeZonen som en del av Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojouren Sydöstra Skåne är en kombinerad kvinno- och brottsofferjour som också håller på att etablera en ungdomsjour. Vi är verksamma i sydöstra Skåne där kommunerna Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn och Ystad ingår.

Vår förening arbetar med:
– Hjälp och stödverksamhet
– Förebyggande arbete och opinionsbildning
– Vittnesstöd vid Ystad Tingsrätt

Vi hjälper och stödjer behövande personer som är eller har varit utsatta för våld, hot eller någon form av brott. De sökande kontaktar oss via telefon som vi håller jouröppet vardagar mellan 9.00 – 16.00. Vi erbjuder stödsamtal, följer med till myndigheter och vi kan erbjuda skyddat boende. Vi tar också emot samtal från Polisens brottsoffersamordnare i sydöstra Skåne.
Vår förening arrangerar olika aktiviteter som sprider kunskap om våld och dess konsekvenser samt arbetar förebyggande mot våld. Gemensamt för dessa aktiviteter är att de uppmärksammar våld och lyfter frågor kring normer, jämställdhet och maktstrukturer.

Läs mer om FreeZonen

Kontaktperson: Susanna Udvardi, susanna@freezonen.se