Vi är en del av Ett jämställt Skåne

ABF Malmö/Burlöv/Lomma

26730934_1761046780626250_7592456544276074453_n

Vi välkomnar ABF Malmö/Burlöv/Lomma till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi bidrar till jämställdhet genom folkbildning. Studiecirkeln, vars pedagogik utgår från allas aktiva deltagande och jämställdhet, och den övriga folkbildningsverksamheten har gett människor möjlighet att påverka sin livssituation och samhället i stort. ABF vill utjämna klasskillnaderna, och för att ge alla samma möjligheter, oberoende av kulturell bakgrund, bostadsort eller ekonomisk situation. Övertygelsen om att demokratin ständigt måste återerövras är allt jämt en av grundtankarna inom organisationen. ABF stöttar medlemsorganisationer som bedriver aktivt jämställdhetsarbete, vi har en egen jämställdhetspolicy och har varit medarrangörer i arrangemang som feministisk festival, internationella kvinnodagen, regnbågsveckan med mera.

Inspirerande exempel

Inspireras av Malmö Universitets jämställdhetsarbete!

disputeradelärare

nyanställda proffessorer

I Strategin för ett jämställt Skåne finns prioriterade mål om att utbildningsinstitutionerna i högre grad ska jämställdhetsintegrera sin kärnverksamhet och könssegregeringen inom utbildningsväsendet ska minska. Alla statliga lärosäten har dessutom fått ett regeringsuppdrag kring jämställdhet och lyfter särskilt fram ojämställda karriärvägar i akademin.

Flera studier visar att kvinnor har svårare att avancera till de högsta positionerna inom högskola och universitet. Andelen kvinnor som forskar och undervisar har totalt sett ökat över tid men av professorer, som är det högsta steget i forskar- och lärarkarriären, är endast 26 % kvinnor. Dessutom tar karriärutvecklingen generellt sett längre tid för kvinnor än för män.

Malmö Universitet är anslutna till Ett jämställt Skåne. De arbetar bland annat för att få jämställda akademiska karriärvägar. Deras arbete innebär bland annat att de har:

  • Kompetenshöjande dialoger har genomförts för anställnings­nämnder och prefekter i hur man kan arbeta för att främja jämställdhet vid rekrytering och vid befordran. Arbetet har bland annat lett till att flera fakulteter har arbetat för att säkerställa att sakkunniga är både män och kvinnor och att de har kunskap om hur kön och makt görs i akademin.

 

  • Metod­stöd har tagits fram för att säkerställa att arbetsgrupper organiseras så att de blir jämställdhetsintegrerade i genomförandet av sina uppdrag. Detta arbete har bland annat lett till att flera fakulteter sett över sina rutiner för hur deltagare utses till oli­ka uppdrag samt hur arbete fördelas mellan kvinnor och män.

 

  • Processen planera, budgetera och följa upp verksamhet med tillhörande kompetensförsörjningsplan har jämställdhetsin­tegrerats. Ekonomer och HR-specialister har utbildats i hur deras konsultativa roller kan bidra till ökad jämställdhet i verksamheten. Prefekter har haft kunskapshöjande dialoger om hur de skapar likvärdiga förutsättningar att meritera i akademin.

 

  • Ett arbete har påbörjats för att ta fram nyckeltal för att hur fördelning ser ut mellan kvinnor och män utifrån uppdrag och resursfördelning.

Läs mer om Malmö Universitets arbete på:

https://www.mah.se/Om-Malmo-universitet/fakta-statistik/Arsredovisning/

 

 

 

Inspirerande exempel, Kunskapsunderlag

Våldsam Kärlek

RFSU Malmö ska under hösten och våren träffa 2000 gymnasieungdomar för att diskutera sex, relationer, maskulinitet och ömsesidighet. Johanna Selander är projektledare för projektet som fått namnet Våldsam kärlek.

Vi ska träffa elever i årskurs ett på gymnasieskolor i Lund. Vi kommer köra igång nu i höst och ha pass med klasserna två gånger och diskutera utifrån RFSU:s material ”Vill du?” om sex, ömsesidighet och kommunikation, berättar Johanna.

Projektet är en del av det förebyggande arbetet mot sexuellt våld. Folkhälsomyndighetens studie UngKAB15 visar att mer än fyra av tio unga mellan 16–29 år har varit med om sexuella handlingar mot sin vilja. En högre andel tjejer och personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön har varit utsatta för övergrepp jämfört med killar. RFSU menar att i det våldsförebyggande arbetet är det viktigt att kritiskt granska normer kring maskulinitet. Siffror från Brå (2014) visar att av alla lagförda sexualbrott är 98 procent av gärningspersonerna män. Skåne är ett av de län där en större andel av befolkningen varit utsatta för våld än i riket i stort (Brå 2015).

Vi vill främja ömsesidigt, lyfta både positiva och negativa teman kopplade till sexualitet och förebygga sexuellt våld. Våra workshops utgår från konkreta situationer och hjälper unga att träna på att uttrycka vad de själva vill och inte samt förstå andras signaler. Det finns bland unga ett uttryckt behov av samtal om ömsesidighet, sex och relationer och vi skapar det här samtalen. Vi träffar eleverna vid två tillfällen och erfarna utbildade vuxna är med och stöttar samtalet. Vi har med både kunskapsdelar, reflektions- och diskussionsdelar utifrån ömsesidighet.

Internationell och nationell forskning kring våld i ungas nära relationer lyfter olika orsaker/riskfaktorer för våld på individnivå, gruppnivå och samhällsnivå. En riskfaktor som både internationell forskning och studier gjorda i Sverige visar är kopplingen mellan attityder kring jämställdhet, maskulinitet och femininet och våldsutövande. Enligt en studie gjord av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (2013) är risken för att ha utövat en våldsam eller kränkande handling 3,2 gånger större för killar som instämmer i stereotypa påståenden kring jämställdhet, maskulinitet och femininitet jämfört med killar som inte instämmer i något av dessa påståenden.

Internaliserad homofobi, homofobisk diskriminering och stigmatisering ökar risken för att uppleva eller utöva någon typ av våld i en samkönad relation.

Vi vill att vår utbildning ger unga mer kunskap och att de fått utrymme att tänka och reflektera. Det blir också ett förebyggande arbete mot sexuellt våld. Vi hoppas de unga ska finna utbildningen givande och intressant. Det är svårt att mäta de långsiktiga effekterna. Men vi vet att vi nu skapar bättre förutsättningar för att unga ska kunna ha ömsesidiga relationer, avslutar Johanna.

länk till RFSUs material vill du? : www.rfsu.se/villdu

mål 5

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Akademikerförbundet SSR Distriktsföreningen Skåne

SSR

Vi välkomnar SSR Skåne med följande bidrag:

Som fackförbund arbetar vi på olika sätt med att uppmärksamma jämställdhetsfrågor i arbetslivet. Det berör arbetsmiljö, lön och andra villkor för våra medlemmar. Vi organiserar samhälls- och beteendevetare i bred bemärkelse varav majoriteten arbetar inom välfärdsyrken på olika sätt. Akademikerförbundet SSR företräder enskilda medlemmar, men har även ett stort engagemang för att påverka samhället i en mer jämställd riktning! Jämställt, jämlikt, jämt!

Kontaktperson för arbetet: Hanna Ljungberg

E-post: hanna.ljungberg@malmo.se

Nätverksträffar

Nätverksträff – stress och jämställdhet

Group of ants collection

16 november: Nätverksträff 

Det går inte ihop! – Stress, jämställdhet och strukturer.

Av de som är sjukskrivna i Skåne mer än tre månader är nästan 70 % kvinnor. Kvinnodominerade arbetsplatser har fler riskfaktorer för stressrelaterad sjukdom och kvinnor är överrepresenterade när det gäller stressrelaterad sjukfrånvaro. De offentliga utgifterna för stressrelaterad sjukfrånvaro ligger på mellan åtta och nio miljarder kronor per år.

Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på OFR kommer och pratar om stress, struktur och jämställdhet. Träffen kommer också innehålla erfarenhetsutbyte där anslutna till strategin berättar om hur de arbetar kring frågan.

Träffen är i Malmö kl 9-12

Anmäl dig här senast den 9 november.

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Kommunal Skåne

ladda ned (1)

Vi Välkomnar Kommunal Skåne med följande bidrag:

 
Vi arbetar med många olika bitar för att öka jämställdheten. Eftersom vi är ett fackförbund så är det mycket kring löner, arbetsrätt och arbetsmiljön. Nu startar vi också en grupp som skall arbete aktivt med jämställdhet och mångfalds frågor.

Kontaktperson för arbetet: Madléne Ekman

E-post: madlene.ekman@kommunal.se

 

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

KC Kompetenscenter

kc_logo200

 

Vi Välkomnar KC Kompetenscenter som en del av Ett Jämställt Skåne med följande bidrag:

 
Så här bidrar vi till Ett jämställt Skåne: Vi erbjuder kompetensutveckling i form av seminarier och workshops i ämnen och frågor som är relevanta och aktuella.
Styrelsen består av lika många män och kvinnor.

 

Kontaktperson: Olle Möller

E-post: olle.moller@kckompetenscenter.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Östra Skånes Läkarförening

 

ad4buprpgdtskvzzhv7t

Vi välkomnar Östra Skånes Läkarförening till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

 
Vi utbildar och informerar våra medlemmar bland annat genom Stora Likarättsdagen som hålls i Malmö arena. Trots att psykisk ohälsa är så vanligt diskrimineras och missgynnas människor dagligen, därför håller ordföranden i utbildningar och dialoger runt om i regionen med arbetsgivare, medarbetare, kommuner och myndigheter som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. I styrelsen arbetar vi även med lönerevisionen och deltar i arbetsmöten för att förbättra jämställdhetsfrågor och likaså med i försäkringsmedicinska utskott för sjukskrivningsfrågor där jämställdhet är en stor avgörande faktor.

Kontaktperson för arbetet: Sahar Janfada-Baloo

E-post: sahar.janfada-baloo@skane.se