Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Stiftelsen TEM

TEM_logo_ren

Vi välkomnar Stiftelsen TEM till Ett Jämställt Skåne med följande bidrag:

På Stiftelsen TEM arbetar vi med hållbarhet på många olika sätt och jämställdhet är självklart ett av dem! För oss är det viktigt att upprätthålla en hög kompetens inom området så att vi kan sprida inspiration och goda exempel genom de tjänster vi erbjuder, så som utbildningar eller utveckling av hållbarhetsstrategier.

Vi driver också nätverket CSR Skåne med närmare 100 medlemsorganisationer och genom den plattformen har vi flera gånger lyft jämställdhetsarbetet ur ett hållbarhetsperspektiv. Inom ramen av detta nätverk driver vi även ett projekt för att underlätta integrering av jämställdhetsfrågor i ledningssystem vilket underlättar en systematisering av området och skapar en kontinuitet för uppföljning och förbättring.

Kontaktperson för arbetet: Linnea Turnstedt

E-post: linnea.turnstedt@tem.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Sensus studieförbund Skåne-Blekinge

Vi välkomnar Sensus Skåne-Blekinge till Ett Jämställt Skåne med följande bidrag:

Sensus är ett studieförbund och vi arbetar med bildning och kultur. Allt vi gör är folkbildning och folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhållningssätt. Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. Genom möten förstår människor sig själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld.

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter. I samverkan med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi mötesplatser som verkar för en helhetssyn omkring en långsiktig och bärkraftig hållbarhet, vilket inkluderar jämställdhet.

Kontaktperson för arbetet: Viktoria Wågert

E-post: viktoria.wagert@sensus.se

sensus

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Bromölla Kommun

bromolla-logo (1)

Vi välkomnar Bromölla kommun till ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Varje medarbetare har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete.

Målsättningar för aktivt likabehandlingsarbete i Bromölla kommun handlar bland annat om
• Att skapa en organisation präglad av mångfald och likabehandling, vilket kommer att bidra till ökad kompetens, en effektivare organisation och en mer kreativ miljö.
• Att vid organiserandet av verksamheter såväl som vid rekrytering av medarbetare alltid ha ett likabehandlingsperspektiv.

 

Kontaktperson för arbetet: Linnéa Sjödin

E-post: linnea.sjodin@bromolla.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Lustra Utbildning AB

logogul

Vi hälsar Lustra Utbildning AB välkomna till ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi skapar och håller digitala utbildningar som hjälper våra kursdeltagare att jobba smartare. Våra ämnen är ledarskap, projektledning, bemötande och arbetsmetodik. Vi är noga med jämställdhetsperspektivet i våra utbildningar när det gäller t ex bildval, övningar, citat och att låta alla kursdeltagare komma till tals. Vi tror att jämställdhets- och mångfaldsfrågorna är centrala för att skapa en bra och innovativ arbetsmiljö, och tar just nu fram en digital utbildning om mångfald, diskriminering och bemötande. Till denna utbildning söker vi också inspiration och fakta.

Kontaktperson för arbetet: Caroline Murray Carlsson

E-post: caroline@lustra.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Kvarnby Folkhögskola

Vi välkomnar Kvarnby Folkhögskola till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

Skolan arbetar för att i alla delar erbjuda och arbeta med målet om jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet präglar både skolans undervisning och innehåll. Kursdeltagare ska kunna förvänta sig en utbildning fri från diskriminering när man deltar och väljer att söka sig till vår skola. Vårt arbetssätt är inkluderande.

 

Kontaktperson för arbetet: Boel Pettersson

E-post: info@kvarnby.fhsk.se

kvarnby

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Skåne Stadsmission

stadsmissionen

Vi välkomnar Skåne Stadsmission till Ett Jämställt Skåne med följande bidrag:

Vi erbjuder hjälp och stöd till människor som befinner sig i utsatta situationer. I våra olika verksamheter möter vi kvinnor, män och HBTQ personer. Vi möter människor på deras villkor och ser mångfald som en styrka och arbetar för ett jämställt samhälle där alla är lika mycket värda.

 

Kontaktperson för arbetet: Liv Palm

E-post: liv.palm@skanestadsmission.se

Vi är en del av Ett jämställt Skåne

Polisförbundet region Syd

polisforbundet-logotypVi välkomnar Polisförbundet region Syd till Ett jämställt Skåne med följande bidrag:

 
Vi bidrar till ett jämställt Skåne genom att arbeta utefter vårt jämställdhets – och mångfaldspolitiska program. Det slår bland annat fast att

Jämställdhet är en förutsättning för demokratisk utveckling. En yrkesgrupp satt att ytterst upprätthålla demokratin behöver internt följa alla aspekter av demokrati. För att både kvinnor och män ska uppleva polisyrket som attraktivt krävs jämställda villkor och möjligheter för alla att använda sin kapacitet, kreativitet och kompetens. Jämställdhet tillhör även de mänskliga rättigheter som ska gälla i samtliga delar av vårt samhälle.

Vi önskar bidra med hur vi arbetar med jämställdhets- och mångfaldsfrågor och ta del av goda exempel från andra verksamheter.

Kontaktperson för arbetet: Fredrik Brokopp

E-post: fredrik.brokopp@polisen.se